Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

3999 feb7 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viawszystkodupa wszystkodupa
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafremde fremde
1502 3785 390
Ewa Jarocka
2445 1788 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafremde fremde
5256 5a6d 390
Reposted frommerkaba merkaba viafremde fremde

January 22 2020

4923 ef77 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
4114 ee21 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
9206 23c4 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers

January 21 2020

5389 3011 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
5310 07f6 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
7988 6a14 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
7716 9295 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
5710 1f0f 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
4688 e1d6 390

antvrp:

ph. Zuza Krajewska

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
4647 9df8 390

ihateszymon:

IG: ihateszymon

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
4130 701f 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
3820 a7dd 390
8238 3714 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

January 20 2020

1332 2139 390

/"Łebki od szpilki" to książka granat, która zamiast uśmiercać siłą rażenia wypływającą z bardzo trudnej życiowej historii, raczej wskrzesza w czytelniku pierwotną, bo przecież wrodzoną radość życia i potężną wewnętrzną moc.

Ta książka to morfina wpuszczona do żył, która znosi ból płynący z granicznych doświadczeń. Jest jak kastet otwierający czytelnikom źrenice po to, by mogli na nowo przyjrzeć się życiu i zobaczyć w nim całe zapomniane, a często zdeptane przez ciężki los i opresyjne sytuacje Piękno. "Łebki od Szpilki" to świecka biblia macierzyństwa dalekiego od wszystkiego, co znacie. Na pohybel wszystkiemu i wszystkim, ale z wielką miłością do świata./

polecam rzucić wszystkie czytadła i fejsbuki, przejść się do księgarni i kupić książkę Agi. a naprawdę piękny to wytwór - wytwór życia, świadectwo ogromnej miłości, a także mocy, jaka z niej płynie i sensu, który w niej tkwi.

Reposted fromartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl